INTEGRITETSPOLICY

Dataskyddsförordningen, som ofta kallas GDPR, är EU:s nya lagstiftning om personuppgifter och den har nu tagit över efter personuppgiftslagen. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy. Den utgår ifrån GDPR och förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter. Syftet med policyn är att stärka din identitet och informera dig om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvar 
Birgit Bonniers Stiftelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk, levande person. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, epostadress, telefonnummer och foton i den mån vi har dessa uppgifter. Vi hanterar också uppgifter om ålder men inte personnummer om vi inte enligt lag är skyldiga att göra det. Vi behandlar inga s.k. känsliga uppgifter såsom uppgifter om ras, politiska åsikter, etnicitet, religion eller hälsa.

Ändamålet med behandlingen 
Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna administrera den stipendiegivning som är stiftelsens främsta ändamål. Stiftelsen vill också kunna inbjuda dig till evenemang och aktiviteter inom stiftelsens ram exempelvis stipendieutdelningen. Vi vill även kunna informera dig om nya stipendiater och om stiftelsens utveckling i olika hänseenden. Stiftelsen behandlar dina personuppgifter ävenledes för forskning och statistik.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Stiftelsen menar att det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovannämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar vi även vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke att göra det samt på skyldighet enligt lag.

Dina rättigheter 
Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade när ändamålet med behandlingen är genomfört eller vi inte längre har skyldighet att behandla dem men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att avse endast vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. I vissa fall har du rätt till information om eventuell personuppgiftsincident och du kan också om det är tekniskt möjligt få ut uppgifterna för användning på annat håll (dataportabilitet). Du kan även framföra klagomål hos Datainspektionen men eventuella klagomål bör du först ta upp med stiftelsen som du kan kontakta via hemsidan.

Personuppgiftsbiträden 
Ibland får vi hjälp av företag eller institutioner att behandla personuppgifter, s.k. personuppgiftsbiträden. För att säkra att personuppgifterna behandlas korrekt träffar vi särskilda avtal med dessa företag och institutioner. Avtalen innehåller klara instruktioner hur personuppgifterna ska behandlas för att inga utomstående ska få del av dina personuppgifter.