Klara Arvidsson (2018)

I februari 2018 fick jag den stora äran och glädjen att motta Birgit Bonniers stipendium. Detta stipendium har berett mig värdefulla möjligheter att få diskutera och presentera min forskning internationellt. Dessa erfarenheter har varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete. Stipendiet bidrog till en månadslång vistelse vid Birkbeck, University of London. Under maj månad fick jag där tillfälle att vistas i en stimulerande forskningsmiljö och diskutera min forskning, inte bara med en av mina handledare som är baserad där, men också med andra doktorander och forskare med intresse för andraspråksinlärning.
 
I min avhandling studerar jag utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk hos svenskar som tillbringar en termin i Frankrike, och är särskilt intresserad av hur individuella skillnader och erfarenheter samspelar med språkutvecklingen under perioden utomlands. Denna forskning hamnar inom det som på engelska kallas Study Abroad, ett begrepp som innefattar en begränsad studietid i ett nytt land. Study Abroad var också temat för de två symposier som jag kunde delta i delvis tack vare Birgit Bonniers stipendium. Båda ägde rum i samband med två internationella konferenser. 
 
Den första konferensen gick av stapeln i början av juni, i Egmond aan Zee i Holland. Där medverkade jag i ett symposium som samlade forskare med ett särskilt intresse för den roll sociala nätverk spelar för språkutvecklingen. Symposiet var givande och tillförde nya infallsvinklar till min egen avhandling. Stipendiet täckte flygresa, hotellkostnader och konferensbidrag.
 
Den andra konferensen The Psychology of Language Learning ägde rum i Tokyo, Japan, något senare i juni månad. Även där deltog jag i ett symposium som denna gång handlade om psykologiska faktorers roll för språkinlärningen. Det var viktigt för mig att delta i denna konferens, eftersom jag även vidrör psykologiska aspekter av andraspråksinlärningsprocessen i min avhandling. Stipendiet bidrog till att täcka utgifter i samband med resan.
 
I november 2018 bidrog stipendiet slutligen även till en inspirerande och givande skrivarvistelse i Frankrike, där delar av min avhandlingstext kommit till. Under sammanlagt en vecka i Paris och i Bourgogne fick jag den värdefulla möjligheten att koncentrera mig på skrivandet.
 
Den resterande summan kommer väl till pass när jag ska delta i en workshop i Ghent, Belgien i februari 2019, tillsammans med andra europeiska forskare och doktorander inom Study Abroad-fältet. Det känns meningsfullt att få delta i dessa sammanhang där drivkraften är att förstå vuxna människors möjligheter och begränsningar i lärandet av ett nytt språk i ett nytt land. Denna samlade kunskap kan förhoppningsvis komma till nytta i olika sammanhang. Efter ett berikande och händelserikt år vill jag uttrycka min stora tacksamhet till Birgit Bonniers stiftelse.