Sofia Lodén (2013)

I september 2012 disputerade jag på avhandlingen Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale. Du Chevalier au lion à Herr Ivan. Avhandlingen belyser hur den franska versromanen Le Chevalier au lion från sent 1100-tal översattes till svenska i början på 1300-talet och på så vis lade grunden till svensk litteratur. Tack vare det generösa stipendiet som jag fick från Birgit Bonniers stiftelse 2013 fick jag möjlighet att fördjupa min forskning efter disputationen och planera ett nytt forskningsprojekt i en internationell miljö.

Stipendiet gjorde det möjligt för mig att vistas en månad (mars 2013) vid Institut Suédois i Paris – en fantastisk miljö som jag hoppas kunna återvända till. Genom att tillbringa en månad i Paris fick jag tillgång till svårtillgängliga böcker på Bibliothèque Nationale de France, vilket var och är en förutsättning för min forskning. Men minst lika viktigt var att jag fick möjlighet att fördjupa samarbetet med två franska kollegor: litteraturvetaren Vanessa Obry och historikern Corinne Péneau. Detta samarbete har varit ovärderligt för min forskarkarriär – Vanessa Obry och jag har tillsammans organiserat en konferens och skrivit gemensamma vetenskapliga arbeten och vi har nu nya projekt på gång.
 
Stipendiet gjorde det också möjligt för mig att delta i en konferens i Oslo (maj 2013) som samlade forskare från olika länder med ett gemensamt intresse för riddarsagan och dess reception i Norden. Det föredrag som jag presenterade i Oslo – och som jag fick möjlighet att diskutera med ledande forskare inom mitt fält – skulle kunna ses som upprinnelsen till mitt nya forskningsprojekt, som jag senare beviljades medel för av Vetenskapsrådet (Internationell postdok): Maidens and Ladies in Translation. Medieval Francophone Texts and the Beginnings of Swedish Literature. Projektet är en tematisk studie av kvinnobilden i den franska och svenska litteraturen under medeltiden och behandlar ett antal fornfranska texter och deras fornsvenska översättningar. Jag har valt att genomföra projektet i nära samarbete mellan Stockholms universitet och Ca’ Foscari universitetet i Venedig, för att fortsätta utveckla det internationella nätverk som jag ser som en förutsättning för min forskning.