Reseberättelser

Hans Färnlöf (2022)
Till min stora glädje erhöll jag Birgit Bonniers stipendium för år 2022! Detta var desto roligare då jag mycket väl minns Birgits vitala och schvungfulla närvaro på de stipendieutdelningar jag var med på redan i slutet av förra seklet. Jag fick aldrig stipendiet då, som ”ung och lovande”, men förhoppningsvis stämmer åtminstone det senare epitetet än idag! Som så många av mina föregångare bland pristagarna har skrivit, betyder ett sådant här stipendium oerhört mycket. Den generösa summan öppnar för att genomföra den forskningsaktivitet man ständigt strävar efter, men inte alltid uppnår under terminer fyllda av undervisning och institutionella åtaganden. 
Läs mer »

Mickaëlle Cedergren (2021)

C’est avec une immense joie que j’ai appris au printemps 2021 que je serais la nouvelle récipiendaire de la bourse de recherche de Birgit Bonnier. J’étais non seulement très heureuse mais aussi honorée d’être la première lauréate à recevoir ce prix en tant que chercheur senior puisque cette bourse n’avait alors été distribuée qu’à des doctorants. J’étais bien sûr pleine de gratitude. Cette bourse de recherche m’a permis de disposer de davantage de temps de recherche dans mon poste universitaire et m’a donné la chance de me consacrer pendant l’automne 2021 à un nouveau projet dont le but était d’étudier la langue française et son imaginaire chez les écrivaines suédoises francophones.  
Läs mer »

Sophie Yvert-Hamon (2020)
2020 fick jag äran att tilldelas Birgit Bonniers Stipendium under en fin ceremoni på Stockholms universitet. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till Birgit Bonniers Stiftelse. Stipendiet innebär många möjligheter som kan bidra till att genomföra och berika mitt avhandlingsarbete. Mitt forskningsprojekt är orienterat mot relationerna mellan den katolska majoriteten och den protestantiska minoriteten under och efter Religionskrigen i Frankrike, med fokus på publikationer inom teologi. Jag analyserar den reformerta författaren Philippe Duplessis-Mornays verk om nattvarden, vilket leder till studien av olika utgåvor samt av relaterade texter. 
Läs mer »

Adèle Geyer (2019)
2019 fick jag den stora äran att bli tilldelad Birgit Bonniers stipendium. Sedan februari 2019 har jag deltagit i flera forskningsrelaterade aktiviteter. Stipendiet har delvis finansierat mitt deltagande i en nätverksträff vid Göteborgs Universitet (tillsammans med andra doktorander verksamma inom översättningsvetenskap) och mitt deltagande i en romanistkonferens i Köpenhamn i juli 2019.
Läs mer »

Klara Arvidsson (2018)
I februari 2018 fick jag den stora äran och glädjen att motta Birgit Bonniers stipendium. Detta stipendium har berett mig värdefulla möjligheter att få diskutera och presentera min forskning internationellt. Dessa erfarenheter har varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete. Stipendiet bidrog till en månadslång vistelse vid Birkbeck, University of London. Under maj månad fick jag där tillfälle att vistas i en stimulerande forskningsmiljö och diskutera min forskning, inte bara med en av mina handledare som är baserad där, men också med andra doktorander och forskare med intresse för andraspråksinlärning.
Läs mer »

Luc Lefebvre (2017)
Jag är mycket tacksam för Birgit Bonniers stipendium som har hjälpt min forskning på olika sätt, men först och främst genom att öka min mobilitet. Tack vare stipendiet kunde jag i juni 2017 delta i en konferens om ”Nordic Utopias och Dystopias” som anordnades av NorLit (Nordic Association for Literary research) och som ägde rum i Åbo. Eftersom begreppet utopi och frågeställningarna kring detta begrepp är en aspekt av min avhandling var det viktigt att jag kunde vara med på evenemanget, inte bara för att presentera en del av min studie utan också för att kartlägga forskningsfältet inom Norden. Det ledde till tre givande dagar med presentationer och nätverk. En del av stipendiet täckte således registreringsavgiften, reskostnaderna samt hotellnätterna.
Läs mer »

Valérie Alfvén (2016)
Birgit Bonniers stipendium är prestigefullt stipendium för doktorander i franska på Stockholms universitet och jag blev mycket glad när jag fick det i februari 2016. Jag skulle då hålla mitt slutseminarium en månad senare vilket betyder att det var slutspurten för mig för att avsluta min avhandling. Vid den här tidpunkten blev Birgit Bonniers stipendium väldigt viktigt för mig på flera olika plan. Min avhandlings syfte var att bidra till en bättre förståelse för den svenska ungdomslitteraturens roll på den franska litterära scenen i början av 2000-talet.
Läs mer »

Alice Duhan (2015)
Jag skulle vilja börja med att uttrycka min djupa tacksamhet till Birgit Bonniers Stiftelse. Stipendiet har möjliggjort flera resor som varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete.  Stipendiet kom till användning för första gången när jag under sommaren 2015 åkte på en konferens på det berömda Centre culturel international de Cerisy-la-Salle i Normandie. Stipendiet täckte en del av resekostnaderna samt övernattning i Paris. Konferensen samlade forskare för att diskutera ett antal nyckelbegrepp ur Foucaults föreläsningar vid Collège de France, detta med anledning av publikationen av den sista volymen av föreläsningarna i maj 2015. Konferensen var mycket stimulerande och visade hur Foucaults tänkande kan appliceras konkret på vitt skilda områden.
Läs mer »

Maria Tullgren Pearman (2014)
Att få Birgit Bonniers stipendium i franska år 2014 var ett ovärderligt ekonomiskt bidrag och ett stärkande erkännande. Jag tog upp min avhandling om reklamvokabulär i de franska tidningarna Le Monde och L’Express efter en längre tids uppehåll och fick precis den kick jag behövde. Jag åkte genast till Paris för att på Bibliothèque nationale de France söka reklamannonserna ur 26 nummer av dessa tidningar från 2007 och 2008. De skulle komplettera dem jag redan hade från 1987–1988 och 1997–1998 och tjäna som jämförelse av reklamen under tre decennier, ett tillkommande perspektiv i avhandlingen som gör resultaten tydligare.
Läs mer »

Sofia Lodén (2013)
I september 2012 disputerade jag på avhandlingen Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale. Du Chevalier au lion à Herr Ivan. Avhandlingen belyser hur den franska versromanen Le Chevalier au lion från sent 1100-tal översattes till svenska i början på 1300-talet och på så vis lade grunden till svensk litteratur. Tack vare det generösa stipendiet som jag fick från Birgit Bonniers stiftelse 2013 fick jag möjlighet att fördjupa min forskning efter disputationen och planera ett nytt forskningsprojekt i en internationell miljö.
Läs mer »

Maria Jouet (2012)
I  februari 2012, hade jag den stora äran att tilldelas Birgit Bonniers Stipendium i franska. Det var jag som satt vid det fina bordet på Nedre Manilla och njöt av att vara den lyckliga stipendiaten. För mig har det här stipendiet haft väldigt stor betydelse. Jag ska berätta hur läget var 2011  och hur det var 2012  när det gäller min avhandling. Ni kommer att förstå hur mycket stipendiet betydde för mig och på vilket sätt.
Läs mer »

Karl Ågerup (2011)
Jag reste till Paris och träffade författaren och filmaren Robert Bober som var en av tre författare jag studerade i min doktorsavhandling om didaktisk skönlitteratur, didafiktion. Vårt samtal spände över många ämnen, från metoder för skrivande till vänskapen med George Perec, till Förintelsen och hur det är att vara en av överlevarna i en decimerad familj.
Läs mer »

Eva M. Olsson (2010)
Under några år hade jag förmånen att bedriva doktorandstudier inom ramen för FOROM, Forskarskolan för romanska språk vid Stockholms Universitet. Resultatet av detta blev min doktorsavhandling Thérèse Raquin d’Émile Zola: Répétitions lexicales, réseaux sémantiques et leurs traductions suédoises (På svenska ungefär Thérèse Raquin av Zola – lexikala upprepningar, semantiska nätverk och deras svenska översättning).
Läs mer »

Maria Rosenberg (2009)
Det var med stor glädje som jag 2009 tog emot Birgit Bonniers stipendium i det franska språket. Jag valde att använda det för en konferensresa till Košice, Slovakien. På konferensen, med titeln Universals and Typology in Word-Formation, samlades forskare inom  morfologi och typologi i en intim och vänlig miljö. Jag höll ett föredrag inom ramen för mitt dåvarande postdok-projekt vid institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet (finansierat av Forskarskolan i romanska språk). Projektet var inriktat på agentiva sammansättningar i franska och svenska: franskan har en enda typ medan svenskan har fyra typer – i det svenska språket tycker vi alltså om att bilda sammansatta ord.
Läs mer »