Alice Duhan (2015)

Jag skulle vilja börja med att uttrycka min djupa tacksamhet till Birgit Bonniers Stiftelse. Stipendiet har möjliggjort flera resor som varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete.  Stipendiet kom till användning för första gången när jag under sommaren 2015 åkte på en konferens på det berömda Centre culturel international de Cerisy-la-Salle i Normandie. Stipendiet täckte en del av resekostnaderna samt övernattning i Paris. Konferensen samlade forskare för att diskutera ett antal nyckelbegrepp ur Foucaults föreläsningar vid Collège de France, detta med anledning av publikationen av den sista volymen av föreläsningarna i maj 2015. Konferensen var mycket stimulerande och visade hur Foucaults tänkande kan appliceras konkret på vitt skilda områden.


I maj 2017 täckte stipendiet resekostnaderna när jag åkte till Lausanne för att delta i konferensen La veine plurilingue. Vivre entre les langues, écrire en français. Konferensen organiserades av Olga Anokhina, som leder en forskningsgrupp på Institut des Textes et Manuscrits Modernes i Paris som arbetar på manus av flerspråkiga författare, och Alain Ausoni, som skrev sin avhandling om självbiografiskt skrivande av flerspråkiga författare. Konferensen var en mycket viktig händelse inom mitt forskningsområde om flerspråkiga författare som valt att ”adoptera” franska för sitt skrivande. Internationellt börjar man tala alltmer om ”translingual writing” (”tvärspråkigt skrivande”) som ett nytt transdisciplinärt forskningsområde, som förenar specialister i litteraturteori, lingvistik, tvåspråkighetsforskning, översättningsteori och sociologi. Denna konferens var den första som närmade sig ämnet specifikt i en franskspråkig kontext och försökte inventera pågående arbeten och identifiera utvecklingsområden inom fältet.
 
Utöver dessa konferenser har stipendiet bidragit till att finansiera två kortare ’skriv-vistelser’, det vill säga vistelser med syfte att intensivt skriva på avhandlingen. Den första var i direkt anslutning till konferensen i Lausanne, och den andra ägde rum i april 2017 i samband med en workshop vid Lunds universitet. Jag kan inte nog understryka vikten av dessa vistelser. Detta eftersom en av de största utmaningarna har varit att hitta den sammanhängande och ostörda skrivtid som krävs för att arbeta med en så stor och komplex textmängd som avhandlingen.
 
Slutligen har jag även använt en del av stipendiet för att köpa böcker som är nödvändiga för mitt avhandlingsarbete: nyutkomna böcker av de tre, mycket produktiva, författarna som min avhandling kretsar kring, samt ett antal teoretiska verk.