REDOGÖRELSER

Luc Lefebvre (2017)

Jag är mycket tacksam för Birgit Bonniers stipendium som har hjälpt min forskning på olika sätt, men först och främst genom att öka min mobilitet. Tack vare stipendiet kunde jag i juni 2017 delta i en konferens om ”Nordic Utopias och Dystopias” som anordnades av NorLit (Nordic Association for Literary research) och som ägde rum i Åbo. Eftersom begreppet utopi och frågeställningarna kring detta begrepp är en aspekt av min avhandling var det viktigt att jag kunde vara med på evenemanget, inte bara för att presentera en del av min studie utan också för att kartlägga forskningsfältet inom Norden. Det ledde till tre givande dagar med presentationer och nätverk. En del av stipendiet täckte således registreringsavgiften, reskostnaderna samt hotellnätterna.

Läs mer »

Valérie Alfvén (2016)
 
Birgit Bonniers stipendium är prestigefullt stipendium för doktorander i franska på Stockholms universitet och jag blev mycket glad när jag fick det i februari 2016. Jag skulle då hålla mitt slutseminarium en månad senare vilket betyder att det var slutspurten för mig för att avsluta min avhandling. Vid den här tidpunkten blev Birgit Bonniers stipendium väldigt viktigt för mig på flera olika plan. Min avhandlings syfte var att bidra till en bättre förståelse för den svenska ungdomslitteraturens roll på den franska litterära scenen i början av 2000-talet.

Läs mer »

Alice Duhan (2015)

Jag skulle vilja börja med att uttrycka min djupa tacksamhet till Birgit Bonniers Stiftelse. Stipendiet har möjliggjort flera resor som varit högst berikande för mitt avhandlingsarbete.  Stipendiet kom till användning för första gången när jag under sommaren 2015 åkte på en konferens på det berömda Centre culturel international de Cerisy-la-Salle i Normandie. Stipendiet täckte en del av resekostnaderna samt övernattning i Paris. Konferensen samlade forskare för att diskutera ett antal nyckelbegrepp ur Foucaults föreläsningar vid Collège de France, detta med anledning av publikationen av den sista volymen av föreläsningarna i maj 2015. Konferensen var mycket stimulerande och visade hur Foucaults tänkande kan appliceras konkret på vitt skilda områden.

Läs mer »

Maria Tullgren Pearman (2014)
 
Att få Birgit Bonniers stipendium i franska år 2014 var ett ovärderligt ekonomiskt bidrag och ett stärkande erkännande. Jag tog upp min avhandling om reklamvokabulär i de franska tidningarna Le Monde och L’Express efter en längre tids uppehåll och fick precis den kick jag behövde. Jag åkte genast till Paris för att på Bibliothèque nationale de France söka reklamannonserna ur 26 nummer av dessa tidningar från 2007 och 2008. De skulle komplettera dem jag redan hade från 1987–1988 och 1997–1998 och tjäna som jämförelse av reklamen under tre decennier, ett tillkommande perspektiv i avhandlingen som gör resultaten tydligare.

Läs mer »

Sofia Lodén (2013)
 
I september 2012 disputerade jag på avhandlingen Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale. Du Chevalier au lion à Herr Ivan. Avhandlingen belyser hur den franska versromanen Le Chevalier au lion från sent 1100-tal översattes till svenska i början på 1300-talet och på så vis lade grunden till svensk litteratur. Tack vare det generösa stipendiet som jag fick från Birgit Bonniers stiftelse 2013 fick jag möjlighet att fördjupa min forskning efter disputationen och planera ett nytt forskningsprojekt i en internationell miljö.

Läs mer »

Maria Jouet (2012)
 
I  februari 2012, hade jag den stora äran att tilldelas Birgit Bonniers Stipendium i franska. Det var jag som satt vid det fina bordet på Nedre Manilla och njöt av att vara den lyckliga stipendiaten. För mig har det här stipendiet haft väldigt stor betydelse. Jag ska berätta hur läget var 2011  och hur det var 2012  när det gäller min avhandling. Ni kommer att förstå hur mycket stipendiet betydde för mig och på vilket sätt.

Läs mer »

Karl Ågerup (2011)
 
Jag reste till Paris och träffade författaren och filmaren Robert Bober som var en av tre författare jag studerade i min doktorsavhandling om didaktisk skönlitteratur, didafiktion. Vårt samtal spände över många ämnen, från metoder för skrivande till vänskapen med George Perec, till Förintelsen och hur det är att vara en av överlevarna i en decimerad familj.

Läs mer »

Eva M. Olsson (2010)

Under några år hade jag förmånen att bedriva doktorandstudier inom ramen för FOROM, Forskarskolan för romanska språk vid Stockholms Universitet. Resultatet av detta blev min doktorsavhandling Thérèse Raquin d’Émile Zola: Répétitions lexicales, réseaux sémantiques et leurs traductions suédoises (På svenska ungefär Thérèse Raquin av Zola – lexikala upprepningar, semantiska nätverk och deras svenska översättning).

Läs mer »

Maria Rosenberg (2009)

Det var med stor glädje som jag 2009 tog emot Birgit Bonniers stipendium i det franska språket. 
Jag valde att använda det för en konferensresa till Košice, Slovakien. På konferensen, med titeln Universals and Typology in Word-Formation, samlades forskare inom  morfologi och typologi i en intim och vänlig miljö. Jag höll ett föredrag inom ramen för mitt dåvarande postdok-projekt vid institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet (finansierat av Forskarskolan i romanska språk). Projektet var inriktat på agentiva sammansättningar i franska och svenska: franskan har en enda typ medan svenskan har fyra typer – i det svenska språket tycker vi alltså om att bilda sammansatta ord.

Läs mer »